Sitowise listed on the Helsinki Stock Exchange

Sitowise, a Nordic expert in the built environment with a strong focus on digitality, was successfully listed on the Nasdaq Helsinki Stock Exchange. Over the past five years, Intera has taken part in building Sitowise and its strong growth. Intera will remain as a major shareholder in the company after the listing. In the offering, Sitowise gained more than 9,000 new shareholders, including a wide group of major international and domestic institutions as well as more than 800 employee shareholders.

Sitowise was born in 2017 under Intera’s leadership. The company has grown in Finland and Sweden through active and successful recruitment and acquisitions that have brought in the best entrepreneurs and talents in the industry. Every day, Sitowise’s more than 1,900 experts from different fields join forces to ensure that transport, infrastructure and different buildings could offer the best possible settings for safe and carefree daily life. Sitowise wants to raise the bar for intelligence and responsibility, and it has set a vision to be the most responsible partner in developing a prosperous living environment.

In the offering, Sitowise raised gross proceeds of approximately EUR 75 million and, in addition, Intera and certain other shareholders sold shares worth approximately EUR 86 million at a market capitalization of approximately EUR 288 million. Sitowise’s owners now include significant Finnish and international institutions such as Ilmarinen, EVLI, Lannebo Fonder, Didner & Gerge, Capital World Investors and Paradigm Capital. The share offering received widespread international interest and was oversubscribed. After the listing, more than half of Sitowise’s employees are also the company’s shareholders.

“This successful IPO is an important milestone for Sitowise in implementing a joint value creation strategy. Majority of Sitowise employees have committed to the company through ownership, which is a sign of a strong partnership culture in the company,” comments Tomi Terho, Intera’s partner, who will continue as a board member of Sitowise after the listing.

Sitowise listautui Helsingin pörssiin

Pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise listautui menestyksekkäästi Helsingin pörssin päälistalle. Intera on ollut rakentamassa voimakkaasti kasvanutta Sitowiseä viiden vuoden ajan ja jatkaa edelleen yhtiön merkittävänä osakkeenomistajana pörssilistauksen jälkeen. Listauksen yhteydessä yhtiö sai yhteensä yli 9 000 uutta osakkeenomistajaa, joihin kuuluu laaja joukko merkittäviä kansainvälisiä ja kotimaisia instituutioita sekä yli 800 työntekijäomistajaa.  

Sitowise syntyi Interan johdolla vuonna 2017 ja on kasvanut Suomessa ja Ruotsissa aktiivisella ja onnistuneella rekrytoinnilla sekä yrityskaupoilla, joilla on saatu mukaan alan parhaat yrittäjät ja tekijät. Joka päivä Sitowisen yli 1 900 eri alojen asiantuntijaa yhdistävät voimansa, jotta liikenne, infra ja rakennukset tarjoaisivat parhaat puitteet turvalliselle ja huolettomalle arjelle. Sitowise haluaa nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi yhtiön visiona on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä.

Pörssilistauksen yhteydessä Sitowise keräsi noin 75 miljoonan euron bruttovarat ja lisäksi Intera ja eräät muut osakkeenomistajat myivät osakkeita noin 86 miljoonan euron arvosta. Yhtiön markkina-arvo pörssilistautumisen yhteydessä oli noin 288 miljoonaa euroa. Sitowisen omistajien joukkoon liittyvät merkittävät suomalaiset ja kansainväliset instituutiot kuten Ilmarinen, EVLI, Lannebo Fonder, Didner & Gerge, Capital World Investorsja Paradigm Capital. Osakeanti sai laajaa kansainvälistä kiinnostusta ja ylimerkittiin. Listautumisen jälkeen yli puolet Sitowisen henkilöstöstä omistaa yhtiön osakkeita.

”Menestyksekäs pörssilistaus on Sitowiselle merkittävä välietappi yhteisen arvonluontistrategian toteuttamisessa. Erittäin laaja joukko sitowiseläisiä on sitoutunut yhtiöön omistuksen kautta, mikä on osoitus vahvasta partnership-kulttuurista yhtiössä”, kommentoi Interan osakas Tomi Terho, joka jatkaa Sitowisen hallituksen jäsenenä listautumisen jälkeen.