Vastuullista sijoittamista

Vastuullisuusraportti

Interan vastuullisuusraportti 2023

Yhteiskunnallinen asemamme

Olemme Interalla sitoutuneet noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä edistämään kestävää kehitystä.

Kohdeyhtiöissämme työskentelee yhteensä yli 10 000 työntekijää. Tämän ansiosta meillä on aito mahdollisuus saavuttaa merkittäviä ja pitkäaikaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutamme myös tulevaisuuteen: suuri osa Interan sijoitusvaroista tulee eläkerahastoista, joiden tuotoilla tuetaan kestävämmän tulevaisuuden rakentamista.

Edistämme yritysvastuuasioita käytännönläheisellä ja aina kunkin yhtiön toimintaan ja toimialaan sopivalla tavalla. Omistuksemme aikana Interan kohdeyritykset ovat onnistuneet muun muassa parantamaan työntekijöidensä terveellisempiä ja turvallisempia työskentelyolosuhteita, tehostamaan energialähteidensä käyttöä, lisäämään monimuotoisuuttaan sekä varmistamaan asianmukaisen hallintotavan toteutumisen.

Toimintamallimme yritysvastuun edistämiseen

Vastuullisuus on aina avainasemassa sijoituspäätöksissämme ja sitä arvioidaan jo varhaisessa vaiheessa sijoitusprosessissamme. Uskomme, että asianmukaisesti toteutettu vastuullinen sijoittaminen luo myös taloudellista arvoa. Irtaantumisvaiheessa on tärkeää, että kohdeyrityksemme täyttävät ne ESG:hen (Environment, Social and Governance) liittyvät oleelliset kriteerit, joita potentiaaliset ostajat ja rahoittajat pitävät tärkeinä.

Varmistamme ESG-toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden toteutumisen kaikissa kohdeyrityksissämme, joissa vastuullista toimintaa kehitetään koko Interan, yleensä 3-7 vuotta kestävän, omistusjakson ajan. Osana prosessia kukin yritys määrittelee omat oleelliset ESG-painopistealueensa ja -tavoitteensa sekä pakolliset hallinto- ja raportointitoimenpiteet. Tavoitteenamme on varmistaa, että vastuullisuusasioista tulee Interan omistusjakson aikana kiinteä osa yritysten päivittäistä toimintaa ja strategista suunnittelua.

Kohdeyrityksemme päättävät itsenäisesti vastuullisuustyössään toteutettavat toimenpiteet. Meidän roolimme kohdeyritysten vastuullisuustyössä on ennen kaikkea varmistaa yritystemme vastuullisuustyön toteutuminen, jakaa hyväksi todettuja toimintamalleja yli toimialarajojen sekä seurata vastuullisuustyön kehitystä. Tuemme erityisesti niitä yrityksiä, jotka eivät ole aiemmin toteuttaneet pitkäjänteistä ja vaikuttavaa yritysvastuutyötä.

Niin kohdeyhtiöissä kuin Interalla pyrimme lisäämään diversiteettiä eri rooleissa, johtoryhmissä ja hallituksissa. Varmistamme, että kohdeyhtiöissämme luodaan varhaisessa vaiheessa ns. Code of conduct sekä otetaan käyttöön Whistleblow-ilmiantokanava. Lisäksi yhtiöissämme seurataan eri keinoin terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita sekä edistetään yhdenvertaiseen ja yhteisölliseen kulttuuriin liittyviä toimia. Työkalut määrittyvät yhtiökohtaisesti, mutta tyypillisiä keinoja seurata kehitystä ovat henkilöstötutkimukset, sairaspoissaolo- ja tapaturmaraportit, kehitys- ja lähtökeskustelut, työnantajamielikuvatutkimukset, jne.

Käymme aktiivista ja avointa vuoropuhelua yritysvastuuasioista yritysten johdon, sijoittajien sekä muiden sidosryhmiemme kanssa. Mahdolliset ESG-poikkeamat selvitetään välittömästi.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme: Midagonilla sosiaalinen vastuu on liiketoimintamallin ytimessä

Kestävyysriskit Interan sijoituspäätöksissä

Kestävyysriskit ovat EU:n SFDR-asetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, 2019/2088 muutoksineen; jäljempänä Tiedonantoasetus) 2 artiklan määritelmän mukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joilla toteutuessaan saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

Intera Partners ottaa kestävyysriskit huomioon sijoituspäätöksissään. Hankintaprosessin aikana pyrimme tunnistamaan kestävään kehitykseen liittyvät riskit tai mahdollisuudet kohdeyrityksen toimialalla ja liiketoimintamallissa. Sijoitamme yrityksiin, joilla on potentiaalia kasvaa ja tuottaa lisää arvoa, ja joiden kestävyysriskien arvioimme olevan hallittavissa ja/tai ideaalisti poistettavissa. Emme sijoita yrityksiin, joissa olemme tunnistaneet merkittäviä ja korjaamattomissa olevia kestävyysriskejä.

Lisäksi Intera Partnersin kohdeyrityksilleen asettamat ESG-vaatimukset sisältävät kestävyysriskeihin liittyviä toimenpiteitä, kuten kestävyysriskien ja ESG-mahdollisuuksien analyysi, yhtiöille olennaisten ESG-painopistealueiden ja -seurantamittariston (KPI) määrittely.

Intera Partners ei toistaiseksi ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin siten, että se voisi Tiedonantoasetuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla ilmoittaa sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Tiedonantoasetuksessa edellytettyjen tiedonantojen sisältö, esitystapa ja käytänteet ovat vasta muotoutumassa, eikä toistaiseksi ole täyttä varmuutta siitä, onko kaikki niiden edellyttämä tieto oikea-aikaisesti saatavissa. Kun em. käytänteet selkeytyvät, määrittelemme toimintatapaamme uudelleen Intera Partnersilla.

Interan sijoitusten ESG-vaikutukset

Intera Partnersin pääasiallinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön tulee kohdeyritystemme toiminnan kautta. Siksi on erittäin tärkeää, että ESG-tekijät otetaan huomioon koko sijoitusprosessin ajan. Olemme asettaneet korkeat ESG-standardit kohdeyrityksillemme. Tavoitteemme on, että kohdeyrityksemme saavuttavat ESG-minimistandardimme sijoituksen alkuvaiheessa, ja työ jatkuu koko omistuksen ajan. Kohdeyritysten ESG-kehitystä seurataan toimialakohtaisesti mm. ESG-fokusalueiden ja -KPI:n muodossa.

Yhteisen viitekehyksen ja työkalujen soveltaminen mahdollistaa riskienhallinnan ja ESG-kehitystyön kohdeyrityksissämme. Intera käyttää kansainvälistä ISO 26000 -standardia työkaluna riskienhallinnassa ja kohdeyhtiöiden yritysvastuun kehittämisessä.

ISO 26000 sisältää seitsemän osa-aluetta:

 • Organisaation hallintotapa
 • Ihmisoikeudet
 • Työelämän käytännöt
 • Ympäristö
 • Oikeudenmukaiset toimintatavat
 • Kuluttaja-asiat
 • Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen

Tiedonantoasetus (SFDR)

Tiedonantoasetus on maaliskuussa 2021 voimaan tullut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, jonka pyrkimyksenä on vahvistaa finanssialan vastuullisuutta lisäämällä alan toimijoiden läpinäkyvyyttä vastuullisuuskysymyksissä sekä estää viherpesua.

Tiedonantoasetus määrittelee mm. sen, miten rahoitusalan toimijoiden tulee ennen sopimuksen tekemistä (ennen rahastoon tehtävää sijoitusta) antaa tieto sijoittajille kestävyysriskien huomioinnista sijoitusprosesseissa. Tähän liittyen Tiedonantoasetus jaottelee tuotteet kolmeen eri ryhmään, joihin yleensä viitataan artiklanumeroilla: Tiedonantoasetuksen artiklan 8 mukaiset tuotteet (jotka muiden ominaisuuksien ohella edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja sijoittavat yrityksiin, jotka noudattavat hyviä hallintotapoja), artiklan 9 mukaiset tuotteet (joiden tavoitteena on Tiedonantoasetuksessa määriteltyjen kestävien sijoitusten tekeminen) ja artiklan 6 mukaiset tuotteet (muut kuin 8 ja 9 artiklan mukaiset tuotteet).

Kaikki Interan rahastot on kerätty ennen kuin Tiedonantoasetuksen soveltamista on edellytetty. Tästä riippumatta rahastojen toiminnassa noudatetaan yllä esitettyjä käytäntöjä.

Intera on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

 • Intera on allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteet (United Nations’ Principles for Responsible Investment, UNPRI) vuodesta 2020 lähtien. Periaatteet sitouttavat meidät seuraaviin asioihin:
  • Otamme ESG-periaatteet huomioon sijoitusanalyysissämme ja sijoituspäätöksenteon prosesseissamme.
  • Olemme aktiivisia omistajia ja sisällytämme ESG-asiat omistuspolitiikkaamme sekä käytäntöihimme.
  • Edistämme asianmukaista ESG-raportointia kohdeyrityksissämme.
  • Edistämme vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa toimialallamme.
  • Edistämme vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.
  • Raportoimme vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista koskevista toimenpiteistämme ja kehityksestämme.

Intera osallistuu aktiivisesti vastuulliseen sijoitusyhteistyöhön

Intera on jäsen yritysvastuuverkosto FIBS ry:ssä, jonka tehtävä on kehittää kestävää kehitystä tukevia ja liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Intera osallistuu Pääomasijoittajat ry:n ESG-kehitystyöhön ja noudattaa toimialan sääntöjä sekä pääomasijoitusalan avoimuuden ja läpinäkyvyyden suuntaviivoja. Yhdistyksen suositukset toimivat avoimuuden ja läpinäkyvyyden standardeina pääomasijoitusalalla Suomessa.

Intera osallistuu myös voittoa tavoittelemattoman Level 20 -yhdistyksen toimintaan edistääkseen sukupuolten monimuotoisuutta eurooppalaisessa pääomasijoitustoiminnassa.

Interan ESG-vastuuhenkilöt

Interalla on kokenut sijoitustiimi, joka on sitoutunut varmistamaan, että sovellettavat ESG-käytännöt ja -toimenpiteet toteutetaan ja että niitä kehitetään kohdeyrityksissämme. Interan portfoliotasolla ESG-työn kehittämistä ja raportointia valvovat Interan sijoitustiimin jäsen Matias Köykkä, CFO Tomi Lähdemäki sekä Operating Partner Pii Raulo. Interan hallitus vahvistaa kulloinkin voimassa olevat ESG-toimintaperiaatteet.