Vastuullista sijoittamista

Yhteiskunnallinen asemamme

Olemme Interalla sitoutuneet noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä  edistämään kestävää kehitystä.

Kohdeyhtiöissämme työskentelee yhteensä yli 10 000 työntekijää. Tämän ansiosta meillä on aito mahdollisuus saavuttaa merkittäviä ja pitkäaikaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutamme myös tulevaisuuteen: suuri osa Interan sijoitusvaroista tulee eläkerahastoista, joiden tuotoilla rakennetaan kestävämpää tulevaisuutta.

Edistämme yritysvastuuasioita käytännönläheisellä ja aina kunkin yhtiön toimintaan ja toimialaan sopivalla tavalla. Omistuksemme aikana Interan portfolioyritykset ovat onnistuneet muun muassa parantamaan työntekijöidensä terveyttä ja työturvallisuutta, tehostamaan energialähteidensä käyttöä, lisäämään monimuotoisuuttaan sekä varmistamaan asianmukaisen hallintotavan toteutumisen.

 

Toimintamallimme yritysvastuun edistämiseen

Vastuullisuus on aina avainasemassa sijoituspäätöksissämme ja sitä arvioidaan jo varhaisessa vaiheessa sijoitusprosessissamme. Uskomme vakaasti, että asianmukaisesti toteutettu vastuullinen sijoittaminen luo myös taloudellista arvoa. Irtaantumisvaiheessa on tärkeää, että kohdeyrityksemme täyttävät ne vastuullisuuden ja yritysvastuun kriteerit, joita potentiaaliset ostajat ja rahoittajat päätöksenteossaan arvioivat.

Varmistamme yritysvastuun ja ESG (Environment, Social and Governance)
-toimintaperiaatteiden toteutumisen kaikissa kohdeyrityksissämme. Kohdeyritystemme vastuullista toimintaa kehitetään koko Interan yleensä 3-7 vuotta kestävän omistusjakson ajan. Osana prosessia kukin yritys hyväksyy yksilölliset ESG-painopistealueensa ja -tavoitteensa sekä pakolliset hallinto- ja raportointitoimenpiteet. Tavoitteenamme on varmistaa, että yritysvastuusta ja ESG-asioista tulee Interan omistusjakson aikana kiinteä osa yritysten päivittäistä toimintaa ja strategista suunnittelua.

Kohdeyrityksemme päättävät ja valitsevat itsenäisesti vastuullisuustyössään toteutettavat toimenpiteet. Meidän roolimme kohdeyritysten vastuullisuustyössä on ennen kaikkea varmistaa yritystemme vastuullisuustyön toteutuminen, jakaa hyväksi todettuja toimintamalleja yli toimialarajojen sekä seurata vastuullisuustyön kehitystä. Haluamme antaa tukemme erityisesti niille yrityksille, jotka eivät ole aiemmin toteuttaneet pitkäjänteistä ja vaikuttavaa yritysvastuutyötä.

Käymme aktiivista ja avointa vuoropuhelua yritysvastuuasioista yritysten johdon, sijoittajien sekä muiden sidosryhmiemme kanssa. Mahdolliset ESG-poikkeamat selvitetään välittömästi.

 

Intera on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Intera on allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteet (United Nations’ Principles for Responsible Investment, UNPRI) vuodesta 2020 lähtien. Periaatteet sitouttavat meidät seuraaviin asioihin:

 • Otamme ESG-periaatteet huomioon sijoitusanalyysissämme ja sijoituspäätöksenteon prosesseissamme.
 • Olemme aktiivisia omistajia ja sisällytämme ESG-asiat omistuspolitiikkaamme sekä käytäntöihimme.
 • Edistämme asianmukaista ESG-raportointia kohdeyrityksissämme.
 • Edistämme vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa toimialallamme.
 • Edistämme vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.
 • Raportoimme vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista koskevista toimenpiteistämme ja kehityksestämme.

 

Interan ESG-vastuuhenkilöt

Interalla on kokenut sijoitustiimi, joka on sitoutunut varmistamaan, että sovellettavat ESG-käytännöt ja -toimenpiteet toteutetaan ja että niitä kehitetään kohdeyrityksissämme. Interan portfoliotasolla ESG-työn kehittämistä ja raportointia valvovat Interan sijoitustiimin jäsen Essi Hasu sekä CFO Tomi Lähdemäki. Interan hallitus vahvistaa kulloinkin voimassa olevat ESG-toimintaperiaatteet.

 

Kansainvälinen ISO 26000 -standardi

Intera käyttää kansainvälistä ISO 26000 -standardia työkaluna riskienhallinnassa ja portfolioyhtiöiden yritysvastuun kehittämisessä.

ISO 26000 sisältää seitsemän osa-aluetta:

 • Organisaation hallintotapa
 • Ihmisoikeudet
 • Työelämän käytännöt
 • Ympäristö
 • Oikeudenmukaiset toimintatavat
 • Kuluttaja-asiat
 • Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen

 

Intera osallistuu aktiivisesti vastuulliseen sijoitusyhteistyöhön

Intera on jäsen yritysvastuuverkosto FIBS ry:ssä, jonka tehtävä on kehittää kestävää kehitystä tukevia ja liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Intera osallistuu Pääomasijoittajat ry:n ESG-kehitystyöhön ja noudattaa toimialan sääntöjä sekä pääomasijoitusalan avoimuuden ja läpinäkyvyyden suuntaviivoja. Yhdistyksen suositukset toimivat avoimuuden ja läpinäkyvyyden standardeina pääomasijoitusalalla Suomessa.

Intera osallistuu myös Level 20 -yhdistyksen toimintaan edistääkseen sukupuolten monimuotoisuutta eurooppalaisessa pääomasijoituksessa.