Miten toimimme?

Intera pyrkii kasvattamaan kohdeyritystensä liikevaihtoa merkittävästi. Kasvu voi olla sekä orgaanista että yritysostoihin perustuvaa. Tavoitteena on sijoituskohteiden strategisen aseman selkeä vahvistaminen, joka tapahtuu usein kansainvälistymisen kautta.

Kohdeyritysten operatiivisella johdolla, jota Intera tukee kaikin mahdollisin keinoin, on tässä työssä keskeinen rooli. Johto on myös poikkeuksetta yritystensä merkittävä omistaja ja yhtiöiden henkilöstön omistus räätälöidään kuhunkin sijoitustilanteeseen ja yritysten kasvuvaiheeseen sopivaksi.

Interan tehtävänä on varmistaa kullekin kohdeyritykselle suunnitellun liiketoimintastrategian toteutuminen sekä mahdollistaa siihen tarvittavat taloudelliset resurssit. Strategian toteuttamista edistetään ammattimaisella hallitustyöskentelyllä, jota varten Intera rekrytoi yhdessä yrittäjäkumppaniensa kanssa kunkin kohdeyrityksen kehitysvaiheeseen parhaiten soveltuvat hallituksen jäsenet.

Erityistä lisäarvoa Intera voi tarjota vaativissa muutostilanteissa kuten yrityskaupoissa, toimialajärjestelyissä ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Interan avainhenkilöt ovat olleet mukana useiden menestystarinoiden luomisessa yhdessä yrittäjäkumppanien kanssa.

Sijoitustilanteet

 • Kasvun ja yrityskauppojen rahoittaminen
 • Toimialajärjestelyt
 • Perheyritysten omistusjärjestelyt
 • Suurempien yritysten ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen divestoinnit

Sijoituskriteerit

 • Toimiala, jossa yrityksellä mahdollisuus nopeaan kasvuun ja merkittävään markkina-asemaan
 • Kokoluokka liikevaihdolla mitattuna 10-200 miljoonaa euroa
 • Ennustettava positiivinen kassavirta
 • Mahdollisuus Interalle saavuttaa enemmistöomistus yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa

Vastuullinen sijoittaminen ja yhteiskuntavastuu

Intera on sitoutunut luomaan lisäarvoa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti aktiivisina omistajina. Yhteiskuntavastuutyömme on käytännönläheistä, tilanteisiin mukautuvaa sekä läpinäkyvää. Uskomme sen olevan paras tapa luoda lisäarvoa sekä sijoittajillemme että yhteiskunnalle.

Intera on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Pääomasijoitusyhtiönä suurin vaikutuksemme yhteiskuntaan ja ympäristöön tapahtuu portfolioyhtiöidemme kautta. Tämän vuoksi yhteiskuntavastuullisuus on tärkeä osa sijoitusprosessiamme ja vaadimme portfolioyhtiöiltämme sitoutumista asiaan. Yhteiskuntavastuullisuustyö yhtiöissämme on läpinäkyvää, käytännönläheistä sekä kunkin yhtiön toimintaan ja toimialaan mukautettua.

Useimmat portfolioyhtiöistämme ovat pk-yrityksiä, jotka eivät välttämättä ole tottuneet systemaattiseen vastuullisuustyöhön ennen Interan mukaantuloa. Hyvän yhteiskuntavastuumallin kehittäminen aloitetaan kun yhtiö hankitaan, ja kehitystyö jatkuu koko omistuksen ajan ja sen jälkeen.

Interan portfolioyhtiöiden ostajat, olivatpa he suurempia pääomasijoittajia tai teollisia toimijoita, asettavat tiukat vaatimukset hankkimilleen yhtiöille. Samoin kohdeyhtiön mahdollinen pörssilistaus asettaa selkeitä vaatimuksia yhtiön vastuullisuustoiminnalle. Siksi Interan portfolioyhtiöiden vastuullisuuskehityksellä on myönteisiä vaikutuksia myös yhtiöiden arvostukseen.

Intera on päättänyt käyttää ISO 26000 –standardia riskienhallinnassa sekä yksittäisten portfolioyhtiöiden vastuullisuuden kehittämisessä. ISO 26000 –standardi antaa työkaluja yhteiskuntavastuullisuuden tehokkaaseen kehittämiseen.

ISO 26000 sisältää 7 osa-aluetta:

 • Organisaation hallintotapa
 • Ihmisoikeudet
 • Työelämän käytännöt
 • Ympäristö
 • Oikeudenmukaiset toimintatavat
 • Kuluttaja-asiat
 • Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen