Miten toimimme?

Intera pyrkii kasvattamaan kohdeyritystensä liikevaihtoa merkittävästi. Kasvu voi olla sekä orgaanista että yritysostoihin perustuvaa. Tavoitteena on sijoituskohteiden strategisen aseman selkeä vahvistaminen, joka tapahtuu usein kansainvälistymisen kautta.

Kohdeyritysten operatiivisella johdolla, jota Intera tukee kaikin mahdollisin keinoin, on tässä työssä keskeinen rooli. Johto on myös poikkeuksetta yritystensä merkittävä omistaja ja yhtiöiden henkilöstön omistus räätälöidään kuhunkin sijoitustilanteeseen ja yritysten kasvuvaiheeseen sopivaksi.

Interan tehtävänä on varmistaa kullekin kohdeyritykselle suunnitellun liiketoimintastrategian toteutuminen sekä mahdollistaa siihen tarvittavat taloudelliset resurssit. Strategian toteuttamista edistetään ammattimaisella hallitustyöskentelyllä, jota varten Intera rekrytoi yhdessä yrittäjäkumppaniensa kanssa kunkin kohdeyrityksen kehitysvaiheeseen parhaiten soveltuvat hallituksen jäsenet.

Erityistä lisäarvoa Intera voi tarjota vaativissa muutostilanteissa kuten yrityskaupoissa, toimialajärjestelyissä ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Interan avainhenkilöt ovat olleet mukana useiden menestystarinoiden luomisessa yhdessä yrittäjäkumppanien kanssa.

Sijoitustilanteet

 • Kasvun ja yrityskauppojen rahoittaminen
 • Toimialajärjestelyt
 • Perheyritysten omistusjärjestelyt
 • Suurempien yritysten ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen divestoinnit

Sijoituskriteerit

 • Toimiala, jossa yrityksellä mahdollisuus nopeaan kasvuun ja merkittävään markkina-asemaan
 • Kokoluokka liikevaihdolla mitattuna 10-200 miljoonaa euroa
 • Ennustettava positiivinen kassavirta
 • Mahdollisuus Interalle saavuttaa enemmistöomistus yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa
 • Sitoutuminen hyvän hallinnon ja vastuullisuuden kehittämiseen

Vastuullinen sijoittaminen ja yhteiskuntavastuu

Intera on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja yhteiskuntavastuun toteutumiseen kohdeyhtiöissämme. Niissä työskentelee yli 9000 työntekijää, joten suurin vaikutuksemme yhteiskuntaan syntyy yhtiöidemme taloudellista, ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta kehittämällä.

Vastuullisuustyömme on käytännönläheistä, avointa ja kunkin yhtiön toimintaan sekä toimialaan mukautettua. Vastuullisuudella on oleellinen osa sijoituspäätöksemme tekemisessä, jonka vuoksi se huomioidaan osana sijoitusprosessimme alkuvaiheen selvitystyötä. Kohdeyhtiön yhteiskuntavastuumallin kehittäminen aloitetaan, kun yhtiö hankitaan ja kehitystyö jatkuu koko omistuksen ajan. Tavoitteemme on, että vastuullisen liiketoiminnan periaatteet tulevat osaksi yhtiöiden arkea.

Meidän tehtävänämme Interassa on tukea ja seurata kohdeyhtiöiden vastuullisuustyötä. Näin myös ne yritykset, jotka eivät ole tehneet aiemmin systemaattista vastuullisuustyötä, saavat siihen tarvittavan tuen. Jaamme myös kohdeyhtiöidemme välillä parhaita oppeja aiheeseen liittyen. Vastuullistyön toimenpiteet portfolioyhtiömme määrittelevät itse.

Portfolioyhtiöidemme omistuksen vaihtuessa ostajat, niin suuret pääomasijoittajat kuin teolliset toimijat, asettavat tiukat vaatimukset hankkimilleen yhtiöille. Samoin kohdeyhtiön mahdollinen pörssilistaus asettaa selkeitä vaatimuksia yhtiön vastuullisuustoiminnalle. Siksi Interan portfolioyhtiöiden vastuullisuustyöllä on myönteisiä vaikutuksia myös yhtiöiden arvostukseen.

Intera käyttää kansainvälistä ISO 26000-standardia työkaluna riskienhallinnassa sekä yksittäisten portfolioyhtiöiden vastuullisuuden kehittämisessä.

ISO 26000 sisältää 7 osa-aluetta:

 • Organisaation hallintotapa
 • Ihmisoikeudet
 • Työelämän käytännöt
 • Ympäristö
 • Oikeudenmukaiset toimintatavat
 • Kuluttaja-asiat
 • Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen

Intera on yritysvastuuverkosto FIBS ry:n jäsen, jonka tehtävä on kehittää kestävää kehitystä tukevia ja liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Lisäksi Intera noudattaa toiminnassaan Pääomasijoittajat ry:n pääomasijoitustoimialan suosituksia ja standardeja avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä pääomasijoitusalalla. Suositukset on tarkoitettu toimimaan standardina pääomasijoitusalan avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle Suomessa.