Social responsibility is at the core of Midagon’s business model

Midagon is an independent expert specialized in managing demanding business transformation projects. The company is a key partner for some of the largest companies in Finland and has led hundreds of business transformation projects, corporate reorganizations, ICT transformations, and digital business services development projects since its founding in 2006. Midagon has 190 employees and in 2022 its turnover was 30 million euros. In 2021, Intera joined Midagon as an owner to support the company’s growth journey. In 2022, Midagon expanded its operations to Sweden.

Employee well-being and motivation has been at the core of Midagon’s business since its foundation. In the field of traditional business management consulting, this has not always been the case. Alongside the significant growth of its business, Midagon has further strengthened its actions in social responsibility and kept people at the core of the business.

Vesa Sahlman, People & Culture Director at Midagon and Christoffer Zilliacus Partner at Intera and Board Member at Midagon describe the company’s work in corporate responsibility.

What has been the starting point for Midagon’s ESG work?
Vesa: Business management consulting has roots in large American consulting companies with a culture that has traditionally not counted employee hours or truly invested in employee well-being. Since its foundation, Midagon has operated with a completely different approach: we provide demanding business management consulting with a customer forward approach, without compromising the work-life balance of our experts. Within this approach, the aim is to always ensure good quality of life and individual well-being for the employee in every situation. Our leadership-as-a-service model further supports this thinking: we trust the ability of our experienced professionals to work independently, and we support each employee on their respective paths. Our approach has made it possible for us to recruit the best, experienced talent and is directly reflected in the quality of our work with clients.

What methods do you use to monitor the well-being of your employees?
Vesa: In addition to the annual employee survey, we interview every employee face-to-face once a year to get an idea of ​​what we can improve on and what already works. The interviews are highly valued, and our employees feel heard. Once compiled, the interview results are openly reviewed together with our employees, conclusions are drawn, and the necessary measures are planned for operational development. In addition, we invest in good leadership and team management as well as in creating a strong and inclusive culture.

What is your responsibility program like and what kind of goals does it include?
Vesa: While social responsibility has been the cornerstone of our business from the beginning, we have recently also invested in building a comprehensive and holistic responsibility program. The program is linked to UN principles of sustainable development and select GRI indicators. Regarding environmental issues, our goal is to be carbon neutral by 2025. Concerning social responsibility, we have set several concrete goals related to, for example, work-life balance, job satisfaction, learning, and equality.

In terms of responsibility topics, what does the cooperation between Midagon and Intera entail?
Vesa: Since Intera became one of our owners, the transparency of our operations has increased, and our management practices have been further professionalized. Thanks to Intera, we have also begun to more systematically plan and report on the progress of our ESG work every quarter. Good dialogue on responsibility issues is the cornerstone of our cooperation with Intera. Each year, Intera also organizes e.g., ESG, HR, and CFO days for its target companies, which provide the opportunity discuss and share current topics and best practices more widely among portfolio companies.

Christoffer: We have an active and open dialogue about corporate responsibility topics with the company management, investors, and other stakeholders. Possible ESG discrepancies are investigated immediately. Our goal is to further develop Intera’s responsibility concept so that it can be widely applied to all our portfolio companies. Our work starts already before the investment is made, as the assessment of ESG risks and opportunities in a potential portfolio company is an essential part of the transaction process.

How does Intera monitor the implementation of its portfolio companies’ responsibility goals?
Christoffer: At Intera, we monitor the implementation of ESG operating principles and guidelines in all our portfolio companies, and operations are gradually developed throughout Intera’s ownership period. We work together to ensure that during Intera’s ownership period, responsibility work becomes an integral part of the companies’ daily operations and strategic planning. Above all, our role in the responsibility work of our target companies is to ensure the actual implementation of the various responsibility-related initiatives, to share well-proven operating models across industry boundaries, and to monitor the development of responsibility work.

What have been the key achievements in Midagon’s responsibility work?
Vesa: We have received great results in social responsibility.  For example, in the last measurement our recommendation index figures were outstanding and well above the industry average: clients’ NPS (Net Promoter Score) result was 78, while the staff’s eNPS was 88. The average employee turnover from 2019 to 2022 was only 5.5%, while during the same period, we recruited an average of 30 people per year. We are proud that this figure is also significantly better than the industry average.

What kind of objectives does Midagon have in its responsibility work?
Vesa: Our goal is to further develop our ESG reporting and to communicate ESG matters more systematically. Our newly built responsibility program will continue to improve when we receive data and can measure our development as well as evaluate the KPIs we have set. We recently expanded our business to Sweden and will also integrate our Swedish operations into our responsibility reporting. Additionally, in our client work, we are going to invest in the ESG perspective by using a handprint responsibility model, which we are still developing for more precise measurement. It is also important to see how we can further promote our clients’ responsibility through our work. In addition, maintaining high employee satisfaction requires constant work and effort.

How does Intera see the importance of social responsibility in its portfolio companies?
Christoffer: Employee well-being and motivation is crucial for a healthy, growing and developing business – and thereby also has a signficant societal impact. In total, our portfolio companies have approximately 13,000 employees. Thanks to this, we have a genuine opportunity to achieve significant, long-term social impacts. Midagon is a perfect example of how a business model built on sustainable values ​​and taking care of employee well-being and motivation also drives growth and success in business.

Midagonilla sosiaalinen vastuu on liiketoimintamallin ytimessä

Midagon on vaativien liiketoiminnan muutoshankkeiden johtamiseen erikoistunut, riippumaton asiantuntija. Yhtiö on noussut monien Suomen suurimpien yritysten avainkumppaniksi johtamalla satoja liiketoiminnan muutoshankkeita, yritysjärjestelyjä, ICT-transformaatioita ja digitaalisten liiketoimintapalveluiden kehitysprojekteja perustamisvuodestaan 2006 lähtien. Midagonilla työskentelee 190 ammattilaista ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 30 miljoonaa euroa. Interasta tuli Midagonin omistajakumppani vuonna 2021. Vuonna 2022 yhtiö laajensi toimintaansa Ruotsiin.

Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö on ollut Midagonin liiketoiminnan ytimessä perustamisesta lähtien. Tämä on perinteisessä liikkeenjohdon konsultoinnissa poikkeava lähtökohta. Kasvaessaan Midagon on entisestään vahvistanut ajatteluaan sosiaalisesta vastuusta ja pitänyt ihmiset liiketoiminnan keskiössä.

Midagonin HR- ja kulttuurijohtaja Vesa Sahlman ja Intera Partnersin osakas ja Midagonin hallituksen jäsen Christoffer Zilliacus kertovat yhtiön vastuullisuustyöstä.

Mikä on ollut lähtökohtana Midagonin ESG-työssä?
Vesa: Liikkeenjohdon konsultoinnin alalla juuret ovat suurissa amerikkalaisissa konsulttitaloissa, joiden työkulttuurissa työtunteja ei perinteisesti ole laskettu eikä aidosti panostettu työhyvinvointiin. Midagon on toiminut perustamisestaan lähtien täysin erilaisella lähestymistavalla: teemme vaativaa liikkeenjohdon konsultointia aina asiakkaan tarpeista lähtien, kuitenkaan tinkimättä asiantuntijoidemme työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Tässä yhtälössä työntekijän elämänlaatu ja yksilön hyvinvointi pyritään varmistamaan aina ja joka tilanteessa. Myös palvelevan johtamisen mallimme tukee tätä ajattelua: luotamme kokeneiden ammattilaistemme kykyyn tehdä itsenäistä työtä ja tuemme heitä tällä polulla. Lähestymistapamme on mahdollistanut meille parhaiden, kokeneiden osaajien rekrytoinnin ja näkyy suoraan myös asiakkaillemme tekemämme työn laadussa.

Millaisilla keinoilla seuraatte henkilöstönne hyvinvointia ja tyytyväisyyttä?
Vesa: Vuosittaisen henkilöstökyselyn lisäksi haastattelemme kasvokkain jokaisen midagonilaisen kerran vuodessa, jotta saamme käsityksen siitä, missä asioissa voimme parantaa, ja mitkä asiat toisaalta toimivat. Haastattelut toimivat hyvin; niitä arvostetaan ja henkilöstömme kokee tulleensa kuulluksi. Haastattelut kootaan ja tulokset käydään yhdessä avoimesti läpi, tehdään johtopäätökset ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet toiminnan kehittämiselle. Lisäksi panostamme vahvasti hyvään johtamiseen ja esihenkilötyöhön sekä yhteisen kulttuurin luomiseen.

Millainen on vastuullisuusohjelmanne ja millaisia tavoitteita se sisältää?
Vesa: Siinä missä liiketoimintamme kulmakivenä on alun alkaen ollut sosiaalinen vastuu, olemme hiljattain panostaneet myös kattavan ja kokonaisvaltaisen vastuullisuusohjelman rakentamiseen. Työskentelyn tuloksena syntynyt ohjelma on kytketty YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja GRI-mittaristoon. Ympäristön osalta tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2025. Sosiaaliseen vastuuseen liittyen olemme asettaneet useita konkreettisia tavoitteita, liittyen esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tasapainoon, työtyytyväisyyteen, oppimiseen ja tasa-arvoon.

Millaista yhteistyötä Intera ja Midagon ovat tehneet vastuullisuuden osalta?
Vesa: Interan tullessa omistajaksi toimintamme läpinäkyvyys kasvoi ja johtamisemme peruselementit ammattimaistuivat entisestään.  Interan ansiosta olemme myös ryhtyneet systemaattisemmin suunnittelemaan ja raportoimaan ESG-työn edistymisestä kvartaaleittain. Yhteistyömme kulmakivi Interan kanssa on hyvä keskustelu ja vuoropuhelu vastuullisuusaiheissa. Intera järjestää vuosittain kohdeyhtiöilleen myös mm. ESG-, HR- ja CFO-päivät, joissa on mahdollisuus käydä vuoropuhelua ja jakaa ajankohtaisia aiheita ja käytäntöjä laajemmin eri kohdeyhtiöiden kesken.
Christoffer: Käymme aktiivista ja avointa vuoropuhelua yritysvastuuasioista yritysten johdon, sijoittajien sekä muiden sidosryhmiemme kanssa. Mahdolliset ESG-poikkeamat selvitetään välittömästi. Tavoitteenamme on kehittää Interan vastuullisuuskonseptia edelleen niin, että sitä voidaan soveltaa laajasti kaikkiin kohdeyhtiöihimme. Työmme alkaa jo ennen sijoituksen tekemistä, sillä kohdeyhtiön ESG-riskien ja -mahdollisuuksien arviointi on olennainen osa transaktioprosessia.

Miten Intera seuraa kohdeyhtiöiden vastuullisuustavoitteiden toteutumista?
Christoffer: Seuraamme Interalla ESG-toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden toteutumista kaikissa kohdeyrityksissämme, ja toimintaa kehitetään asteittain koko Interan omistusjakson ajan. Teemme yhdessä töitä sen eteen, että Interan omistusjakson aikana vastuullisuustyöstä tulee kiinteä osa yritysten päivittäistä toimintaa ja strategista suunnittelua. Meidän roolimme kohdeyritysten vastuullisuustyössä on ennen kaikkea varmistaa yritystemme vastuullisuustyön toteutuminen käytännössä, jakaa hyväksi todettuja toimintamalleja yli toimialarajojen sekä seurata vastuullisuustyön kehitystä.

Millaisia tuloksia vastuullisuustyössä on saatu?
Vesa: Sosiaaliseen vastuuseen liittyen olemme saaneet hienoja tuloksia esimerkiksi suositteluindeksin osalta: viime mittauksessa asiakkaiden NPS (Net Promoter Score)-tulos oli 78 ja henkilöstön eNPS 88, molemmat huipputuloksia ja selvästi yli alan keskiarvon. Henkilöstön vaihtuvuuden keskiarvo oli vuosina 2019–2022 vain 5,5 %, kun samalla ajalla olemme rekrytoineet keskimäärin 30 henkilöä vuodessa. Olemme ylpeitä, että tämäkin luku on alan keskiarvoon nähden huomattavasti parempi.

Millaisia kehityskohteita Midagonilla on vastuullisuustyössä?
Vesa: Tavoitteenamme on kehittää ESG-raportointia edelleen ja viestiä ESG-asioista entistä systemaattisemmin. Hiljattain rakennettu vastuullisuusohjelma jalostuu eteenpäin, kun saamme dataa ja pääsemme mittaamaan kehitystämme ja arvioimaan asettamiamme KPI:tä. Laajensimme toimintaamme Ruotsiin hiljattain ja myös Ruotsin-toiminnot tullaan integroimaan kiinteästi mukaan vastuullisuusraportointiin. Myös asiakastyössä aiomme panostaa ESG-näkökulmaan vastuullisuuden kädenjälkimallilla, jonka tarkempaa mittaamista kehitämme edelleen. On tärkeää nähdä, miten voimme työllämme edistää entistä paremmin myös asiakkaidemme vastuullisuutta. Lisäksi korkean henkilöstötyytyväisyyden ylläpito vaatii jatkuvaa työtä ja panostusta.

Miten Interalla nähdään sosiaalisen vastuun merkitys kohdeyhtiöissä
Christoffer: Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on edellytys hyvälle liiketoiminnalle ja yrityksen kasvulle ja kehitykselle – ja tätä kautta myös merkittävä tekijä yhteiskunnallisesti. Kohdeyhtiöissämme työskentelee yhteensä noin 13 000 työntekijää. Tämän ansiosta meillä on aito mahdollisuus saavuttaa merkittäviä ja pitkäaikaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Midagon on oiva esimerkki siitä, miten kestäville arvoille rakennettu liiketoimintamalli ja henkilöstön hyvinvoinnista ja motivaatiosta huolta pitäminen rakentavat kasvua myös liiketoiminnassa.

Tiina Isosomppi-Tammisto

Aloitin Intera Partnersilla tammikuussa 2023 tiimiassistenttina. Avustan sijoitusammattilaisia sekä sujuvoitamme yhdessä assistenttitiimin kanssa toimiston arkea ja vastaamme erilaisten tilaisuuksien järjestelyistä.

Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus assistenttitehtävistä eri toimialoilta. Ennen Interalle tuloani toimin Hartwallilla toimitusjohtajan työparina, avustin johtoryhmää sekä toimin tiiminvetäjän roolissa. Sitä ennen työkentelin Borenius Asianajotoimistossa, missä avustin sekä Corporate Advisory että Real Estate partnereita ja juristeja. Toimin myös operatiivisenä esihenkilönä junior trainee -tiimille sekä olin mukana eri työryhmissä.

Viihdyn hektisessä ja energisessä työympäristössä, missä pääsee moneen mukaan sekä saa kehittää omaa osaamista. Nautin, kun pystyn omalla toiminnallani sujuvoittamaan muiden arkea ja saan asiat rullaamaan.